Program Inteligentny Rozwój

W 20.08.2020 r. firma BUDKOP S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDKOP S.A.”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDKOP S.A.” jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem otrzymanej dotacji jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.

 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 318 173,55 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100%