PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI BUDKOP S.A. W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI

Zarząd Spółki BUDKOP S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej), do złożenia ich w siedzibie firmy (kasa firmy), w terminie najpóźniej do 01.03.2021, celem przekształcenia ich w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 9.00 i 14.00 do 15.00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798, ze zm. z 2020, poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej (papierowej) formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z przepisami prawa, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Natomiast po dniu 01.03.2026 nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ponadto Zarząd informuje, że w dniu 28.09.2020 została zawarta z Biurem Maklerskim PKO BP SA (dalej „PKO BP BM”) umowa na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy. W związku z tym, PKO BP BM zostały udostępnione, w niezbędnym zakresie, dane osobowe Akcjonariuszy oraz że PKO BP BM będzie administratorem danych osobowych Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd informuje, że po założeniu Rejestru Akcjonariuszy, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w Rejestrze jest PKO BP BM.

Niniejsze wezwanie jest piątym (ostatnim) spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Informacje dodatkowe w ww. sprawie można uzyskać pod telefonem 32 2238751, 32 2238775, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Mysłowice, 26.01.2021